ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN | NOVEMBER 2015

 

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID

a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, verkopen en leveringen door Rotinox Grootkeukentechniek, hierna te noemen Rotinox Grootkeukentechniek, aan derden gedaan, op alle door Rotinox Grootkeukentechniek in opdracht van derden verrichte werkzaamheden, alsmede op alle overeenkomsten in de meest ruime zin van het woord door Rotinox Grootkeukentechniek met derden aangegaan.
b. Deze voorwaarden gelden zowel binnen als buiten Nederland, ongeacht de woon- of vestigingsplaats van de bij enige overeenkomst betrokken partijen, ongeacht ook de plaats waar de overeenkomst tot stand is gekomen, dan wel ten uitvoer had moeten worden gelegd.
c. Indien de koper/opdrachtgever inkoopvoorwaarden voert zijn deze voor Rotinox Grootkeukentechniek niet bindend voor zover deze afwijken van deze leveringsvoorwaarden.
d. Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden, door Rotinox Grootkeukentechniek te eniger tijd toegepast/toegestaan ten voordele van koper/opdrachtgever, geven laatstgenoemde nimmer het recht zich later daarop te beroepen of de toepassing van zulk een afwijking als voor hem/haar vaststaand voor zich op te eisen.
 

ARTIKEL 2: AANBIEDINGEN

a. Alle aanbiedingen en prijsopgaven zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Zij zijn naar beste weten door Rotinox Grootkeukentechniek gedaan en gebaseerd op eventueel bij aanvraag verstrekte gegevens.
b. De door Rotinox Grootkeukentechniek in afbeeldingen, websites, catalogi, folders, tekeningen of op andere wijze verstrekte opgaven omtrent maat, capaciteit, prestatie, kleur, materiaalstructuur, finish of resultaten, moeten worden geacht bij benadering en vrijblijvend te zijn verstrekt.
Rotinox Grootkeukentechniek is aan deze opgave niet gebonden en aanvaardt voor eventuele onjuistheden in deze gegevens dan ook geen enkele aansprakelijkheid.
 

ARTIKEL 3.1: OPDRACHTEN/OVEREENKOMSTEN

a. Onder opdracht wordt verstaan: iedere overeenkomst met Rotinox Grootkeukentechniek, onverschillig of deze daarbij op zich neemt werkzaamheden uit te voeren, dan wel personeel, materiaal of ruimte ter beschikking te stellen, of welke andere prestatie dan ook te verrichten, een en ander in de ruimste zin.
b. Alle met Rotinox Grootkeukentechniek gesloten overeenkomsten worden eerst bindend na schriftelijke bevestiging door Rotinox Grootkeukentechniek, dan wel doordat Rotinox Grootkeukentechniek met de uitvoering van de opdracht is aangevangen. Eventuele aanvullingen of wijzigingen op bovenbedoelde overeenkomsten binden Rotinox Grootkeukentechniek eerst, nadat en voor zover deze door Rotinox Grootkeukentechniek zijn geaccepteerd en schriftelijk bevestigd. Koper/opdrachtgever wordt geacht wijzigingen of aanvullingen op met Rotinox Grootkeukentechniek gesloten overeenkomsten te hebben geaccepteerd, indien koper/opdrachtgever niet binnen 8 dagen, nadat hij van de wijziging/aanvulling kennis heeft genomen of had kunnen hebben, schriftelijk tegen deze wijziging(en) en/of aanvulling(en) heeft geprotesteerd. Koper/opdrachtgever wordt geacht kennis te hebben van bedoelde wijziging/aanvulling op het moment dat Rotinox Grootkeukentechniek met de werkzaamheden waarop de wijziging/aanvulling betrekking heeft is aangevangen.
Alleen de directie en eventueel hij/zij die door de directie daartoe uitdrukkelijk is gemachtigd, kan en mag namens Rotinox Grootkeukentechniek overeenkomsten sluiten.
c. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders zou zijn overeengekomen, heeft Rotinox Grootkeukentechniek te allen tijde het recht de opdracht geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren, waarbij deze voorwaarden ook ten gunste van deze derden werken, op voorwaarde overigens dat Rotinox Grootkeukentechniek hen, desnoods achteraf, schriftelijk machtigt zich op deze voorwaarden te beroepen zonder dat deze machtiging enigerlei verplichtingen jegens Rotinox Grootkeukentechniek zou kunnen doen ontstaan.
 

ARTIKEL 3.2: OVEREENKOMSTEN OP AFSTAND

Daar waar er opdrachten/overeenkomsten tot stand komen, waarbij de “wet overeenkomsten op afstand” opgeld kan doen en de koper/opdrachtgever zich daar terecht op beroept, zal Rotinox Grootkeukentechniek deze wet respecteren. Dit betekent, dat bepalingen in deze voorwaarden die omwille van hun algemene karakter in die omstandigheden conflictueus zijn met deze wet, daaraan ondergeschikt zijn. Zie BW Boek 7 afd. 9.a art. 46a e.v. voor de inhoud van deze wet. Deze wet heeft ten doel consumenten meer juridische bescherming te bieden bij het aangaan van dit type overeenkomsten.
 

ARTIKEL 4: AANSPRAKELIJKHEID

a. Rotinox Grootkeukentechniek is, behoudens het bepaalde in artikel 9 van deze voorwaarden, niet aansprakelijk voor enige schade die, hetzij direct en/of indirect het gevolg is van het niet beantwoorden van de geleverde zaken, met inbegrip van meerwerk, aan de overeenkomst, tenzij dit aan haar opzet of grove schuld is te wijten. Derhalve aanvaardt Rotinox Grootkeukentechniek dit ook niet bij grove calamiteiten, zoals bij brand, waterschade en onheil van buitenaf bijvoorbeeld, oorlogen en aardbevingen.
b. Indien Rotinox Grootkeukentechniek wegens enige andere reden ter zake van de overeenkomst schadeplichtig mocht zijn, zal de door haar verschuldigde schadevergoeding steeds beperkt zijn tot ten hoogste het factuurbedrag (exclusief omzetbelasting) ter zake van de betreffende goederen en/of diensten, zulks met een maximum van EURO 2.500,00 (zegge; tweeduizend en vijfhonderd euro).
c. Een beroep op deze voorwaarden schort de betalingsverplichting van de koper/opdrachtgever jegens Rotinox Grootkeukentechniek niet op.
 

ARTIKEL 5: LEVERTIJD EN PLAATS VAN LEVERING

a. De in de aanbiedingen, bevestigingen en contracten genoemde levertermijnen worden naar beste weten gedaan en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn voor Rotinox Grootkeukentechniek niet bindend.
b. Overschrijding van deze termijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft koper/opdrachtgever nooit het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor hem uit de desbetreffende overeenkomst of uit enige andere, al dan niet met deze overeenkomst samenhangende, overeenkomst mocht voortvloeien.
c. Bij excessieve overschrijding van de levertijd, evenwel zulks ter beoordeling van Rotinox Grootkeukentechniek, zal Rotinox Grootkeukentechniek in nader overleg treden met koper/opdrachtgever.
d. Levering geschiedt af het bedrijf van Rotinox Grootkeukentechniek of een andere door Rotinox Grootkeukentechniek te bepalen plaats.
e. Wanneer door Rotinox Grootkeukentechniek, verkochte goederen of aangeboden diensten, na aan de koper/opdrachtgever te zijn aangeboden, door deze niet worden geaccepteerd, staan zij gedurende drie weken ter beschikking van koper/opdrachtgever. Goederen worden gedurende deze periode opgeslagen voor rekening van koper/opdrachtgever. Na genoemde periode zal het totaalbedrag dat bij afname of nakoming verschuldigd zou zijn, vermeerderd met de kosten en rente, van koper/opdrachtgever gevorderd kunnen worden, ook zonder levering van bedoelde goederen of diensten. De betaling wordt dan geacht te zijn verricht als schadevergoeding aan Rotinox Grootkeukentechniek.
f. Indien de koper/opdrachtgever niet of niet tijdig voldoet aan enige uit deze of uit een andere, met de opdracht samenhangende overeenkomst voortvloeiende verplichting, is Rotinox Grootkeukentechniek gerechtigd, na de koper/opdrachtgever schriftelijk in gebreke te hebben gesteld -zonder rechterlijke tussenkomst- de uitvoering op te schorten, zonder dat Rotinox Grootkeukentechniek tot enige schadevergoeding is gehouden.

ARTIKEL 6: TRANSPORT EN TRANSPORTRISICO

a. De keuze van het transportmiddel is aan Rotinox Grootkeukentechniek.
b. Het transport van de bij Rotinox Grootkeukentechniek bestelde goederen geschiedt voor rekening van de koper/opdrachtgever.
c. Alle bij Rotinox Grootkeukentechniek bestelde goederen reizen vanaf het ogenblik van afzending vanuit de plaats van opslag voor risico van de koper/opdrachtgever. Ook wanneer franco levering overeengekomen mocht zijn, is de koper/opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade tijdens het vervoer geleden.
d. De goederen worden uitsluitend parterre afgeleverd. Indien goederen anders dan parterre dienen te worden bezorgd, zijn de hieraan verbonden extra kosten en risico's geheel voor rekening van koper/opdrachtgever.
e. Bij aankomst der goederen dient de koper/opdrachtgever zich te overtuigen van de staat waarin de goederen zich bevinden. Indien alsdan blijkt dat schade aan goederen of materiaal is toegebracht, dient hij alle maatregelen ter verkrijging van een schadevergoeding van de vervoerder te treffen. Door ondertekening van het ontvangstbewijs, verstrekt door of namens Rotinox Grootkeukentechniek, verklaart koper/opdrachtgever de goederen in goede staat te hebben ontvangen.
 

ARTIKEL 7: PRIJZEN EN KOSTEN

a. Voor iedere opdracht stelt Rotinox Grootkeukentechniek afzonderlijk een prijs of een tarief vast. Deze prijs of dit tarief is uitsluitend bedoeld als het te betalen bedrag voor de door Rotinox Grootkeukentechniek te leveren prestatie, met inbegrip van de normale daartoe behorende kosten. De in de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op de alsdan bekende kostprijsfactoren, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten, vrachten, etc.. Ingeval van verhoging van een van deze factoren is Rotinox Grootkeukentechniek gerechtigd de aangeboden (verkoop)prijs dienovereenkomstig te wijzigen.
b. Onder de prijs of het tarief vallen dus niet de heffingen van overheid- of andere instanties, met inbegrip van boetes, verzekeringspremies etc..
c. Rotinox Grootkeukentechniek is gerechtigd vooraf aanbetalingen c.q. depot of zekerheid (in de vorm van een bankgarantie) te eisen.
d. Rotinox Grootkeukentechniek behoudt zich het recht voor verzendkosten in rekening te brengen.
 

ARTIKEL 8: BETALINGSCONDITIES

a. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dient de betaling van de door Rotinox Grootkeukentechniek toegezonden facturen te geschieden binnen 14 (veertien dagen na factuurdatum, zonder aftrek van kortingen en zonder enige vorm van compensatie.
b. Alle betalingen dienen, zonder aftrek of schuldvergelijking, te geschieden ten kantore van Rotinox Grootkeukentechniek of op een door Rotinox Grootkeukentechniek aan te wijzen bankrekening.
c. Kortingen kunnen uitsluitend worden verleend na onderling overleg tussen Rotinox Grootkeukentechniek en koper/opdrachtgever. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze kortingen eenmalig. Bij volgende transacties kan op voorgaande kortingen geen beroep worden gedaan.
 

ARTIKEL 9: RECLAMES

a.1. Eventuele reclames, zowel op levering van goederen, als op verleende diensten en op factuurbedragen, dienen binnen acht dagen na ontvangst van de producten of diensten of van de betreffende facturen, schriftelijk en aangetekend bij Rotinox Grootkeukentechniek te zijn ingediend, onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclames betrekking hebben. Het recht op reclame van de koper/opdrachtgever vervalt ten aanzien van door of namens hem bewerkte en verwerkte goederen.
a.2. Daar waar Rotinox Grootkeukentechniek werken uitvoert, waarbij zij één dan wel twee opleveringen hanteert dienen reclames, voor zover deze geen betrekking hebben op de hiervoor bij a.1 bedoelde reclames, door koper/opdrachtgever uiterlijk voor de eerste oplevering op een zelfde wijze als bij a.1 genoemd aan haar te zijn overlegd.
b. Reclames ten aanzien van de bedingen in deze voorwaarden als ondermeer bedoeld in artikel 6:233 sub a van het Burgerlijk Wetboek (nietigheid ten aanzien van een of meerdere bedingen op grond van het onredelijk bezwarend zijn) dienen eveneens binnen acht dagen na kennisneming van deze voorwaarden of het tijdstip waarop daarvan redelijkerwijs kennisgenomen had kunnen worden, schriftelijk en aangetekend bij Rotinox Grootkeukentechniek te zijn ingediend onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclames betrekking hebben. Het recht op reclame vervalt op het moment dat de overeenkomst tot stand is gekomen. Koper/opdrachtgever doet afstand van het zich nadien beroepen op het onredelijk bezwarend zijn van een of meer bedingen in deze voorwaarden, voor zover de eventueel als onredelijk bezwarend gevoelde bedingen niet door de wetgever dwingend zijn voorgeschreven.
c. Wanneer ingediende reclames niet voldoen aan het bovengestelde, kunnen zij niet meer ontvangen worden en wordt koper/opdrachtgever geacht het geleverde en/of verrichte te hebben goedgekeurd. Wanneer Rotinox Grootkeukentechniek van oordeel is dat een gerechtvaardigde klacht is ingediend, heeft zij het recht, hetzij een in onderling overleg te bepalen geldbedrag als schadeloosstelling uit te keren aan koper/opdrachtgever, hetzij tot een nieuwe levering over te gaan met instandhouding van de bestaande overeenkomst, zulks onder de verplichting van de koper/opdrachtgever om aan Rotinox Grootkeukentechniek het verkeerd of ondeugdelijk geleverde franco te retourneren; een en ander ter keuze van Rotinox Grootkeukentechniek.
d. Rotinox Grootkeukentechniek is slechts verplicht van ingediende reclames kennis te nemen, wanneer de betrokken koper/opdrachtgever op het ogenblik van indiening van zijn reclames aan al zijn bestaande verplichtingen jegens Rotinox Grootkeukentechniek, uit welke overeenkomst dan ook voortvloeiende en waaruit dan ook bestaande, integraal heeft voldaan.
e. Retourzendingen die niet of onvoldoende gefrankeerd of verpakt zijn, zullen door Rotinox Grootkeukentechniek worden geweigerd. Alle retourzendingen van kopers of opdrachtgevers geschieden voor hun rekening en risico.
 

ARTIKEL 10: ANNULERING/ONTBINDING EN OPSCHORTING

a. Rotinox Grootkeukentechniek heeft het recht, indien de koper/opdrachtgever in enig opzicht in gebreke is of blijft aan zijn verplichtingen met betrekking tot eerder door Rotinox Grootkeukentechniek uitgevoerde leveringen, verrichte werkzaamheden, of uit andere hoofde, te voldoen, haar verplichtingen jegens koper/opdrachtgever op te schorten, dan wel de daaraan ten grondslag liggende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te annuleren/ontbinden. Een en ander zonder door koper/opdrachtgever op enigerlei wijze aansprakelijk gesteld te kunnen worden en onverminderd de Rotinox Grootkeukentechniek toekomende rechten.
Rotinox Grootkeukentechniek heeft dit recht ook, indien er bij koper/opdrachtgever sprake is van een Faillissement, surseance van betaling, toetreding tot de WSNP, andere vormen van schuldbegeleiding, liquidatie van bedrijfsvorm/ zakelijke activiteiten dan wel een, naar de maatstaven van Rotinox Grootkeukentechniek, dreiging van deze omstandigheden. Alle vorderingen van Rotinox Grootkeukentechniek op koper/opdrachtgever zijn alsdan voor haar terstond opeisbaar.
b. Indien koper/opdrachtgever de door hem met Rotinox Grootkeukentechniek gesloten overeenkomst(en) wenst te ontbinden/annuleren, dan is Rotinox Grootkeukentechniek eveneens gerechtigd naleving van de gesloten overeenkomst(en) te vorderen, dan wel is koper/opdrachtgever, zulks naar keuze van Rotinox Grootkeukentechniek, annuleringskosten verschuldigd van minimaal 30% van de verkoopwaarde.
 

ARTIKEL 11: VERGOEDING BIJ TE LATE- OF NIET-BETALING

Indien de betaling van de door Rotinox Grootkeukentechniek toegezonden facturen niet heeft plaatsgevonden binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum, wordt de koper/opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Rotinox Grootkeukentechniek, zonder nadere ingebrekestelling, het recht de koper/opdrachtgever over het gehele door hem verschuldigde bedrag, van de vervaldag af, een rente in rekening te brengen ter hoogte van de wettelijk achterstallige rente met een minimum van 1% per maand of een gedeelte daarvan, onverminderd de aan Rotinox Grootkeukentechniek verder toekomende rechten, waaronder het recht op verhaal van alle op de invordering vallende kosten, met inbegrip van de liquideerbare gerechtelijke kosten en de buitengerechtelijke incassokosten, welke laatste bij voorbaat worden gefixeerd op 15% van het in te vorderen bedrag, met een minimum van EURO 250,00 (zegge; tweehonderd en vijftig euro)
 

ARTIKEL 12: VOORBEHOUD VAN EIGENDOM

a. Zolang een koper/opdrachtgever aan Rotinox Grootkeukentechniek geen volledige betaling van de door Rotinox Grootkeukentechniek aan hem geleverde goederen, onderdelen, installaties en/of uitgevoerde werkzaamheden- heeft verricht, blijven deze voor rekening en risico van de koper/opdrachtgever komende goederen en/of materialen, het onbetwiste eigendom van Rotinox Grootkeukentechniek.
b. Indien een koper/opdrachtgever enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking tot de verkochte goederen en/of verrichte werkzaamheden niet nakomt, is Rotinox Grootkeukentechniek zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd de goederen of materialen terug te nemen, in welk geval de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst zal zijn ontbonden, onverminderd het recht van Rotinox Grootkeukentechniek zo nodig in of buiten rechte vergoeding te vorderen van eventueel door Rotinox Grootkeukentechniek geleden of nog te lijden schade, waaronder begrepen: geleden verlies, gederfde winst, interest, transportkosten etc..
c. Rotinox Grootkeukentechniek behoudt zich het recht voor om goederen, gereedschappen, materialen, auto's, gelden, waardepapieren, (financiële) bescheiden etc., die zij van koper/opdrachtgever onder welke titel dan ook, onder zich heeft, daadwerkelijk onder zich te houden, totdat koper/opdrachtgever volledig aan diens financiële en andere verplichtingen jegens Rotinox Grootkeukentechniek heeft voldaan.
d. Voor transacties met een koper/opdrachtgever gevestigd in een land waar een verlengd eigendomsvoorbehoud geldt heeft Rotinox Grootkeukentechniek het recht het aldaar geldende verlengd eigendomsvoorbehoud op ieder voor haar wenselijk moment van toepassing te verklaren
 

ARTIKEL 13: OVERMACHT

a. Overmacht ontslaat Rotinox Grootkeukentechniek van haar verplichtingen jegens de koper/opdrachtgever. Als overmachtsfactoren worden aangemerkt: zodanige gebeurtenissen en toestanden die een duidelijk aanwijsbare en direct werkende invloed uitoefenen op het bedrijf Rotinox Grootkeukentechniek, zoals: ernstige storingen in haar productieproces, oorlog (ook buiten Nederland), oproer, epidemie, brand, verkeersstoringen, werkstaking, uitsluiting, verlies of beschadiging bij transport, ongeval of ziekte van haar personeel, beperkingen van de invoer of andere beperkingen van overheidswege, etc.. Rotinox Grootkeukentechniek is van haar verplichtingen ontslagen ongeacht of de overmacht zich heeft voorgedaan in haar eigen bedrijf, dan wel elders, zoals in bedrijven van toeleveranciers, transporteurs, grossiers, etc..
b. In het geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is Rotinox Grootkeukentechniek gerechtigd, zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zulks ter beoordeling van Rotinox Grootkeukentechniek. Koper/opdrachtgever zal van de ten deze door Rotinox Grootkeukentechniek genomen beslissing schriftelijk bericht ontvangen.
 

ARTIKEL 14: ONTWERPBESCHERMING

a. Van alle ten behoeve van koper/opdrachtgever vervaardigde producten, geleverde diensten etc. wenst Rotinox Grootkeukentechniek de eventueel aanwezige auteursrechten of andere immateriële beschermingsrechten uitdrukkelijk aan zich te houden. Gebruik of alternatief gebruik van ontwerpen en/of ideeën van Rotinox Grootkeukentechniek is ten strengste verboden, tenzij Rotinox Grootkeukentechniek hiervoor uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft verleend en aan alle door Rotinox Grootkeukentechniek ter zake gestelde voorwaarden volledig is voldaan.
b. Indien koper/opdrachtgever zich niet aan het onder 14a gestelde houdt, maakt Rotinox Grootkeukentechniek zonder nadere ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst, aanspraak op een boete van minimaal EURO 11.500,00 (zegge; elfduizend en vijfhonderd euro) per dag of een gedeelte daarvan, dat die overtreding voortduurt.
 

Artikel 15: GARANTIES

a. Door Rotinox Grootkeukentechniek wordt uitsluitend garantie verleend volgens de bepalingen van de garantieclausule die bij de producten zijn mede geleverd. In die gevallen treedt de garantie eerst in werking, nadat Rotinox Grootkeukentechniek schriftelijk aangetekend door de koper/opdrachtgever van zijn verzoek in kennis is gesteld.
b. Wordt er door Rotinox Grootkeukentechniek wel garantie verleend, maar zonder dat er sprake is van een verstrekte garantie clausule, dan bedraagt de duur van de garantietermijn maximaal 6 maanden na levering van de betreffende goederen. Ook hier dient Rotinox Grootkeukentechniek eerst schriftelijk aangetekend door koper/opdrachtgever van diens verzoek in kennis gesteld te worden.
c. De garantie bevat herstel of vervanging van de geleverde goederen, zulks naar keuze van Rotinox Grootkeukentechniek. Onheil van buitenaf kan nimmer leiden tot enige verplichtende garantieverlening door Rotinox Grootkeukentechniek.
d. De ter reparatie ingenomen goederen verblijven in alle gevallen voor risico van de koper/opdrachtgever bij Rotinox Grootkeukentechniek of bij een door Rotinox Grootkeukentechniek hiervoor ingeschakelde derde.
 

ARTIKEL 16: ZICHTZENDINGEN

Uitsluitend indien Rotinox Grootkeukentechniek dit tevoren schriftelijk aan koper/opdrachtgever heeft bevestigd, kunnen de door of namens Rotinox Grootkeukentechniek afgeleverde goederen beschouwd worden als zichtzending voor shows, tentoonstellingen, beurzen en/of voor andere door Rotinox Grootkeukentechniek aan te geven doeleinden.
Ook op zichtzendingen zijn deze algemene voorwaarden onverkort van toepassing.
 

ARTIKEL 17: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

a. Op alle aanbiedingen, opdrachten en met Rotinox Grootkeukentechniek te sluiten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Het staat Rotinox Grootkeukentechniek evenwel vrij zich op ieder gewenst moment te kunnen en mogen beroepen op het geldend recht van het land waar koper/opdrachtgever gevestigd is, dan wel op het Weens koopverdrag. Alsdan zal in afwijking van het hier onder sub b gemelde het geschil onderworpen worden aan de absoluut bevoegde rechter in het rechtsgebied van de koper/opdrachtgever. Rotinox Grootkeukentechniek behoeft koper/opdrachtgever hierover niet vooraf in kennis te stellen.
b. Alle geschillen zullen worden onderworpen aan het oordeel van de absoluut bevoegde Rechter in het Arrondissement Rotterdam dan wel aan het oordeel van een andere bevoegde rechterlijke instantie, zulks evenwel ter keuze van Rotinox Grootkeukentechniek.
c. Indien enig artikel of subartikel van deze Algemene voorwaarden ongeldig wordt, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van andere artikelen.